Práca, ktorá baví, je snom každého. Nechajte sa k nej doviesť.

Rozhovor s kariérovou poradkyňou Mgr. Evou Uhríkovou. S Evou sme sa zoznámili na tréningu trénerov organizovanom spoločnosťou, v ktorej pracujem. Ako sa to často stáva s ľuďmi, ktorí sú nám sympatickí, spriatelili sme sa a začali si navzájom pomáhať hlavne v pracovnej oblasti.. Eva poskytuje kariérne poradenstvo, ktoré som vyskúšala na vlastnej koži a rozhodla som sa priblížiť túto prospešnú službu aj vám prostredníctvom nasledujúceho rozhovoru


Eva, čo si môžeme predstaviť pod pojmom kariérne poradenstvo?

Termín „kariérne poradenstvo“, označuje poradenské služby, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom pri rozhodovaní sa v otázkach vzdelávania, voľby či zmeny povolania. Tento druh poradenstva je prínosný aj pre rozvíjanie kariéry. Obracajú sa na mňa i klienti, ktorý sa zrazu ocitli v akomsi profesijnom vákuu a hľadajú cestu ďalej. Nemusí ísť však len o zmenu profesie či pôsobiska, niektorí naši klienti hľadajú možnosti ďalšieho rozvoja svojej osobnosti, a teda i svojej kariéry. Kariérny poradca je teda človek, ktorý pomáha nielen pri nachádzaní nového ale i odkrývaní zabudnutého, podcenení dôležitého, všetkého, čo nám môže pomôcť byť šťastnými v našom povolaní.


Ako takáto služba vyzerá, čo všetko sa dá v rámci nej absolvovať?

Obsah, hĺbka, intenzita a časové trvanie závisí od cieľa a požiadaviek klienta. Každý vstupuje do poradenstva s inými očakávaniami a predstavami, a taktiež s rôznorodými cieľmi. V priebehu individuálnych konzultácií sa využíva tzv. štruktúrovaný rozhovor, a podľa potreby aj rôzne dotazníky a testy (osobnostné, testy schopností, motivačné pre voľbu povolania). Čerpá sa z nazbieraných skúseností človeka, ako aj z obľúbených aktivít či záujmov v detstve i dospelosti, charakteristík životných priestorov, v ktorých sa cítime dobre. Spolu s klientom počas rozhovoru získame zmes, lepšie povedané súbor všetkých kvalít a dôležitých faktorov. Okrem rozhovoru pomáhajú aktivovať tvorivú energiu metódy ako hranie rolí, práca s priestorom a pohybom či výtvarné techniky. Tieto metódy využívame aj na našich workshopoch a informačných seminároch. Nakoniec pre realizáciu získanej vízie dostáva priestor aj tzv. expertné poradenstvo a koučing, práca s vonkajšími a vnútornými kritikmi a tiež budovanie podpory pre vlastné ciele. Dôležitou súčasťou navigácie je aj práca na obrazoch a presvedčeniach, ktoré máme o svete práce. Často sú stereotypné a bránia nám pohnúť sa lepším smerom. Získané výsledky je samozrejme dôležité a žiadúce preniesť konkrétnymi krokmi do reality. K tomu pomáha spomenuté expertné poradenstvo – ide o poskytovanie informácií ako sa správať na trhu práce, ako hľadať vybrané povolanie, čo všetko využiť a aké zdroje sú k dispozícii. Ďalej je možné hlbšie sa venovať spôsobu ako oslovovať – zaujať potenciálneho zamestnávateľa, personálne agentúry, ako tvoriť motivačný list, životopis, ako sa prezentovať na výberovom pohovore. V prípade záujmu poskytujeme aj video analýzu simulovaných výberových pohovorov. Ak je potrebné, poskytneme aj sociálne poradenstvo pri strate zamestnania, oboznámime s možnosťami získania štátnej pomoci a podpory v zmysle sociálnych zákonov.


Konzultácie s tebou, to ma zaujalo, môžeš nám popísať ako prebiehajú?

Konzultácie prebiehajú v útulnom, príjemnom prostredí. Prvá konzultácia slúži na spoznanie sa navzájom, priblíženie sa a vytvoreniu pracovného vzťahu. Počas nej prebieha ujasnenie si požiadaviek a cieľov klienta, možností k akým sa vieme v poradenskom procese dopracovať. Oboznámim ho s používanými metódami a cvičeniami. Zisťujem dôvody a motiváciu klienta, s ktorými prišiel. Dohodneme sa na postupe a forme našej vzájomnej obojstrannej spolupráce. Nasledujúce konzultácie prebiehajú v závislosti na situácii klienta, kde sa v procese rozhodovania a hľadania práve nachádza. Používam popri rozhovore rôzne techniky, v ktorých sa využíva práca s pocitmi, priestorom a predmetmi, pohybom, hraním rolí a pod. Okrem individuálnych konzultácií, organizujeme aj dvojdňové intenzívne skupinové workshopy, na ktorých si účastníci zážitkovým spôsobom v skrátenom čase, avšak o to intenzívnejšie, prejdú procesom orientácie v sebe samom vzhľadom na profesijnú stránku.


Ako dlho trvajú jednotlivé konzultácie a koľko času zaberie celé poradenstvo?

Podľa dohody s klientom konzultácie môžu byť v trvaní 60 min. alebo 90 min. Závisí to od intenzity zážitkovej formy práce a v prvom rade od želania klienta. Počet konzultácií je závislý od viacerých osobných faktorov a preferencií klientov. Pre mnohých zákazníkov postačí základný pohľad na očakávania od nového povolania, zorientovanie sa vo svojich kvalitách a približné vhodné oblasti pôsobenia. Podľa doterajších skúseností priemerný počet konzultácií prinášajúci adekvátne výsledky je asi 5 x 60min. Pre hĺbkové poradenstvo klientov vedúce až ku začatiu konkrétneho nového pracovného projektu je počet konzultácií vysoko individuálny.


Komu by si odporučila túto službu?

Navigácia pri hľadaní povolania je určená všetkým ľuďom bez rozdielu veku, ktorí túžia aby ich práca bola zmysluplná a robila ich šťastnými. Je to služba vhodná skutočne pre kohokoľvek, kto sa chce rozvíjať, hľadať svoje poslanie. Môžu to byť zamestnanci, ktorých uvažujú o zmene. Väčšina z nás v práci trávi viac ako 40 hodín týždenne. Ľudia cítia potrebu i tento čas naplno využiť, nielen ho odtrpieť. Prostredníctvom poradenstva mnohí nájdu impulz v možnosti osamostatniť sa alebo ďalší smer ich kariéry, o ktorom možno len dlho snívali či prípadne o ňom ani netušili. Tí, ktorí chcú isť vlastnou cestou, v poradenstve nachádzajú podporu, uistenie a oblasť vhodnú pre ich podnikanie, zohľadňujúc ich osobné zdroje. Služba je však vhodná i pre nepracujúcich, ktorí zanechali svoju prácu, či už svojou iniciatívou, alebo inými okolnosťami. Zorientujú sa v sebe, svojich motívoch a predstavách o ich budúcom smerovaní a objavia v sebe chuť pustiť sa do nového pracovného projektu. Sem by som možno zaradila mamičky (a v dnešnej dobe i oteckov) na materskej, ktoré túžia po niečom inom ako bola práca predtým než na materskú išli, a hľadajú nové možnosti seba uplatnenia a naplnenia svojich snov. Vhodné je kariérne poradenstvo pre študentov končiacich ročníkov vysokých, stredných a základných škôl, ktorí sa rozhodujú o výbere povolania alebo ďalšieho vzdelávania, ktoré cestu k povolaniu sprostredkuje. Často sa zameriavajú iba na výber školy a odboru štúdia, nespájajúc tieto kroky s konkrétnou predstavou o povolaní. „Navigácia“ prináša študentom inšpiráciu a motivuje v špecifikovaní si svojich profesijných túžob s ohľadom na osobnostné prednosti, a nielen na obor ktorý študujú. Absolventi, ktorí po prvý krát vstupujú do pracovného procesu, majú väčšinou úžasný elán hľadať to najvhodnejšie povolanie na svoj kariérny a osobnostný rozvoj, konzultácie im pomáhajú zorientovať sa ako vo výbere práve tak i v sebe a svojich životných cieľoch, snoch a očakávaniach.


Tak mi napadá, musí sa človek nejako pripraviť, kým začne s poradenstvom tohto druhu?

Žiadna príprava nie je potrebná, stačí ak je človek rozhodnutý, že chce na hľadaní a objavovaní pracovať a venovať mu určitý čas a energiu. Som presvedčená, že každý človek má svoje špecifické miesto v pracovnom svete. Tak ako puzzle zapadajú presne do seba so všetkými výbežkami, aj klient má toto miesto, ktoré mu sadne bez zbytočného zarovnávania hrán do požadovaného tvaru, podľa požiadaviek pozícií. Je len otázka správneho hľadania, silnej motivácie klienta, koľko je ochotný a schopný tomuto pátraciemu procesu obetovať a venovať.


Ako dlho sa vlastne venuješ tejto činnosti a prečo?

Kariérnemu poradenstvu sa venujem približne rok. Priviedol ma k tomu dlhodobý výcvik vedený Thomasom Dienerom, ktorého som sa zúčastnila v záujme nájsť pre seba povolanie takpovediac „šité na mieru“. Vedela som, intuitívne som cítila, že chcem byť užitočná iným, pravdepodobne v nejakej pomáhajúcej profesii, nevedela som však v akej a ako sa k nej dopracovať. Rozhodnutie stať sa kariérnou poradkyňou som urobila k záveru výcviku s úžasnou podporou blízkych. Začala som spočiatku tak pozvoľna s klientmi z radov známych a od mája naplno s priestormi, web stránkou a pribúdajúcimi klientmi. Táto činnosť mi skutočne prináša radosť a vidím v nej zmysel pre seba aj druhých ľudí. Verím, že moja činnosť je prínosná aj pre spoločnosť, keďže takáto služba tu doposiaľ nebola a myslím si, chýbala.


Čo Teba motivovalo začať práve s takouto zaujímavou činnosťou?

Môj proces hľadania vlastnej realizácie v povolaní sa začal, keď som ešte pracovala v bankovom sektore s rizikovými klientmi. Cítila som, že práca sa stáva jednotvárnou a stráca pre mňa zmysel. No v mojom okolí bolo mnoho takýchto kolegov, ktorí chodili do práce bez chuti a nálady, boli sme demotivovaní a uhundraní, proste neboli sme šťastní. Po deviatich rokoch som neľahko, ale predsa zmenila oblasť práce a vošla do pracovného sveta personalistiky. Tu som sa prostredníctvom výberových pohovorov, ktoré som viedla, stretávala s mnohými ľuďmi. Opäť som videla veľa uchádzačov o pracovné pozície, ktorí nevedeli, čo by vlastne chceli robiť, ktorá pozícia by bola najvhodnejšia. Chceli zmeniť svoju pôvodnú prácu, no nevedeli akým spôsobom, aké povolanie si vybrať a uspieť v ňom. Po týchto mojich skúsenostiach mám túžbu podeliť sa s ľuďmi o poznatky a zručnosti, ktoré som sa od iných pedagógov, poradcov a psychológov doposiaľ naučila a prispieť k zlepšeniu nielen pracovného života niektorých ľudí. Verím, že spokojnosťou v práci, v povolaní, sa stáva náš život plnším.


Aké majú klienti pocity v priebehu konzultácií?

Ako pokračujú ďalej po ukončení poradenského procesu? Pokiaľ poradenský proces je ukončený, je výsledkom spokojnosť klienta. V prvej fáze môže prechodne počas zbierania všetkých potrebných kvalít, schopností, hodnôt a faktorov, nastať aj situácia, že sa klient bude cítiť zmätený z možností a vecí, ktoré vystupujú bez zjavného systému. Postupnou prácou sa však prvotný chaos rozplynie a umožní, aby nastala zmena. Dôležité je následné prežívanie „toho svojho“ povolania. Pretože, ak ma to čo robím baví natoľko, že to ani nepociťujem ako prácu, žijem svoje povolanie naplno v harmónii a šťastne. Tento typ poradenstva odhaľuje naše silné stránky, ktoré nás budú posilňovať kedykoľvek v budúcnosti, a ktoré budú zdrojom pre napĺňanie našich osobných a profesijných snov. Asi netreba čakať zázraky, ale je to jedna z ciest, veľmi efektívnych pri hľadaní samého seba a postupnom napĺňaní cieľov. Neexistuje väčšia motivácia ako radosť z toho, čo robíme. Kariérne poradenstvo pomáha nachádzať naše motivátory – dôvody pre radosť z práce. Ak máme skutočné presvedčenie sa „do toho“ pustiť, sme schopní začať hoci i nasledovný deň po poslednej konzultácií.


Výborne! Dôležité je ešte vedieť ako sa dá na kariérne poradenstvo prihlásiť?

Prihlásenie je jednoduché prostredníctvom e-mailu na adrese: info@navigaciavpovolani.sk, alebo telefónnom čísle +421 905 993 355. Od januára 2010 organizujeme sériu informačných stretnutí, kde si môžete vyskúšať niektoré cvičenia a získať odpovede na vaše otázky. Informácie o ich konaní a aktuálna ponuka skupinových workshopov je priebežne zverejňovaná na stránke www.navigaciavpovolani.sk Ďakujem za rozhovor, Eva a želám veľa spokojných klientov!

Mgr. Martina Ličková

Originálny článok