Aký som typ osobnosti a ako to ovplyvňuje kariérne smerovanie a úspech v práci.

Určite pozorujete, že správanie rôznych ľudí v rovnakých situáciách je iné. Od čoho to závisí, alebo prečo je to tak, je nám mnohokrát záhadou. Skúsime si niektoré zákonitosti priblížiť a hlavne sa na ne pozrieť z pohľadu profesijného smerovania.

Čo myslíte, je predpovedateľné k čomu inklinujeme? Sú nám dané osobnostné črty, ktoré ovplyvňujú naše správanie?

Neurológovia tvrdia, napr. MUDr. František Koukolík, ktorý skúma a prezentuje najnovšie poznatky neurovedy, že naše charakterové črty sú zakódované v našom mozgu, môžeme ich len rozvíjať, ale nie úplne zmeniť. Teda podľa týchto tvrdení sú nám viac-menej predurčené.

Naše charakterové črty sú zakódované v našom mozgu, môžeme ich len rozvíjať, ale nie úplne zmeniť.

Psychológovia a psychoterapeuti tiež hovoria o tvorbe našej osobnosti v raných štádiách vývinu, v detskom veku, kedy si vytvárame systém nášho hodnotenia podľa sociálneho okolia. Znamená to teda, že do veľkej miery už máme v dospelom veku stabilné osobnostné vlastnosti. Samozrejme, či sa dá s tým i tak niečo robiť, závisí od našej silnej motivácie a vôle rozvíjať sa. Sú rôzne rozvojové nástroje, napr. transformačný koučing, či psychoterapia, alebo v poslednej dobe sa začalo hovoriť o novinke ako je reštart mozgu :-). Ale nechajte teraz tak otázku zmeny a rozvoja a pozrime sa, ako osobnostné vlastnosti ovplyvňujú úspech v práci a vlastne aj vhodnosť na určité typy pozícií.

Osobnostné vlastnosti ovplyvňujú úspech v práci a vlastne aj vhodnosť na určité typy pozícií.

Keď sa pozorne začítate do pracovných inzerátov, všimnete si, že pri požiadavkách na pozíciu sú uvedené aj osobnostné charakteristiky, napr. dôsledný, zameraný na detail, strategické myslenie, alebo tímový hráč, či prirodzený vodca. Nie je to len také „klišé“, aspoň väčšinou :-), pretože úspech v jednotlivých pozíciách závisí nielen od odborných vedomostí a získaných zručností, ale do veľkej miery aj od osobnostných predpokladov. A častokrát pri výbere zamestnávateľ aj preveruje tieto črty osobnosti. Niekedy len kvalitným výberovým rozhovorom zameraným na popis správania sa v minulosti, dopytovaním sa na konkrétne situácie a vašu úlohu v nich, alebo a čoraz častejšie aj osobnostným dotazníkom, ktorý ukáže osobnostné kompetencie (črty - predpoklady) človeka. Napríklad manažérska pozícia očakáva, že človek bude mať schopnosť presadiť svoj názor, súťaživosť a drive, bude zvládať dobre záťaž a stres, schopnosť vnímať súvislosti, či mať nadhľad a podobne. Pozícia účtovníka, či analytika vyžaduje úplne iné charakterove črty – zameranosť na detail, schopnosť pracovať samostatne, vysokú schopnosť učiť sa.

Pomôže vám, ak sa určitú dobu budete vnímavo pozorovať, čo je vám prirodzenejšie a ide ľahko a čo vám nesedí.

A keď to otočíme... môžete sa pozrieť, aké máte osobnostné črty (črty sú stabilnejšie, menej ovplyvniteľné ako vlastnosti) a podľa toho nasmerovať profesijné smerovanie. Podľa osobnostnej štruktúry, zoznamu vašich čŕt je potom možné predpovedať vhodnosť, či úspech na jednotlivých typoch pozícií. Tak ako? Viete aké osobnostné charakteristiky máte? Možno sami seba dobre poznáte a viete si urobiť sumár sami alebo s pomocou vašich dobrých známych. Pomôže vám, ak sa určitú dobu budete vnímavo pozorovať, čo je vám prirodzenejšie a ide ľahko a čo vám nesedí. Keby ste chceli využiť objektívnejšie nástroje, ako sú psychologické dotazníky či testy, existujú viaceré... Niektoré voľne dostupné a niektoré spoplatnené. Tie voľne dostupné sú síce menej spoľahlivé ako tie, za ktorými je neustály výskum a vývoj, no tiež vás vedia aspoň orientačne nasmerovať. Minimálne vás privedú k zamysleniu sa nad sebou.

Úspech v jednotlivých pozíciách závisí nielen od odborných vedomostí a získaných zručností, ale do veľkej miery aj od osobnostných predpokladov.

Takže odporúčam osobnostnú typológiu MBTI, test nájdete na internete a tiež celkom dobre vysvetlené výsledky, či jednotlivé dimenzie. Tiež autor Michal Čakrt publikoval viacero kníh o tejto typológii, v nich nájdete aj podrobné popisy jednotlivých typov a v roku 2010 vyšla aj kniha zameraná na voľbu povolania.

Typológia MBTI rozdeľuje ľudí podľa štyroch dimenzii, teda do 16 osobnostných typov:
 • Introverzia – extroverzia (odkiaľ čerpám energiu)
 • Intuícia – rozum (ako získavam informácie)
 • Cítenie – myslenie (štýl rozhodovania)
 • Vnímanie – posudzovanie (ako si organizujem, plánujem život)
Hogan psychodiagnostiku vysokej kvality, ktorú často používajú personalisti na posúdenie vhodnosti kandidátov, môžete využiť i vy pre svoje účely. Je síce spoplatnená, no jej pridaná hodnota a validita testu (platnosť výsledkov) stojí za to. Tvrdia tí, čo ňou prešli :-).

Štruktúru osobnosti rozdeľuje do siedmich škál, ktoré podľa získaného skóre hovoria o osobnostných kompetenciách človeka:
 • Stabilita - Odráža do akej miery jedinec prijíma sám seba, odoláva stresu a tlaku, nakoľko je sebakritický a citlivý.
 • Sebapresadzovanie - Mapuje súťaživosť, ambicióznosť, vyhľadávanie spoločenského postavenie a ocenenie úspechu.
 • Sociabilita - Hodnotí, do akej miery jedinec potrebuje, vyhľadáva a využíva sociálnu interakciu.
 • Kooperatívnosť - Odráža hladinu sociálnej vnímavosti, taktu a chápavosti, spolupráce.
 • Systematickosť - Odráža mieru svedomitosti, spoľahlivosti, konformity a flexibility.
 • Zvedavosť - Reflektuje, do akej miery sa jedinci zdajú byť bystrí, kreatívni, vynaliezaví a dokážu vykonávať rutinné práce.
 • Učenlivosť - Reflektuje, do akej miery jedinca baví študovať a aký štýl učenia preferuje.
Podľa získaného skóre v jednotlivých škálach sa dajú jasne určiť osobnostné charakteristiky. Každá úroveň, či už nízka, stredná alebo vysoká, má iné silné stránky a iné nedostatky. Nič nie je dobré, či zlé, pokiaľ  to nezasadíme do kontextu profesie.  Pre rôzne pozície sú žiadané a pozitívne iné charakteristiky.

Tak pouvažujte, v čom ste osobnostne silní a hor sa do tých profesií, kde to najviac využijete .


Prajem veľa štastia a úspechov.

Eva Uhríková, Navigácia v povolaní

Originálny článok