Kariérne Kotvy

karierne-kotvy Dotazník Kariérne kotvy Edgara Scheina vám ukáže, aké dôležité atribúty by nemali chýbať vo vašej práci. Na základe výsledkov zistíte svoje ukotvenie v niektorej z ôsmych kategórii. Každá kategória – kotva hovorí o určitom motivačnom faktore, ktorý u vás dominuje. Človek má zvyčajne jednu hlavnú kotvu – prioritu a jednu, prípadne dve vedľajšie. Niekedy sa môže stať, že sa dominancia neprejavuje alebo sú výsledky nejednoznačné. Pre bližšie informácie odporúčame dohodnúť si osobnú interpretáciu výsledkov.

1. Chcem byť taký(á) dobrý(á) v tom, čo robím, aby druhí vždy vyhľadávali moju odbornú radu
2. V práci ma najviac napĺňa to, keď som schopný(á) zapojiť úsilie druhých k splneniu spoločnej úlohy.
3. Snívam o práci, ktorá by mi poskytla voľnosť, aby som vykonával(a) prácu vlastným spôsobom a podľa vlastného plánu.
4. Stále hľadám nápady, ktoré by mi umožnili rozbehnúť svoje vlastné podnikanie.
5. Bezpečnosť a stabilita sú pre mňa dôležitejšie ako sloboda a autonómia.
6. Radšej by som odišiel/odišla zo spoločnosti, v ktorej pracujem, než by som mal(a) robiť prácu, ktorá by ohrozila moju schopnosť venovať sa osobným a rodinným záujmom.
7. Vo svojom zamestnaní sa budem cítiť úspešný(á) len vtedy, ak budem mať pocit, že som skutočne prispel(a) k blahu spoločnosti.
8. Snívam o kariére, ktorá mi bude neustále umožňovať riešiť stále zložitejšie problémy.
9. Vo svojom zamestnaní sa budem cítiť úspešný(á) len vtedy, ak budem môcť neustále rozvíjať a zlepšovať svoje schopnosti.
10. Mám sen stať sa riaditeľom celej spoločnosti.
11. V práci ma najviac napĺňa to, keď mám voľnosť pri určení si vlastných úloh, vlastného plánu a spôsobu práce.
12. Nezostal by som v takej spoločnosti, ktorá by mi zadala úlohy ohrozujúce moju bezpečnosť pri práci.
13. Pre mňa je dôležitejšie budovanie vlastného podniku ako miesto vrcholového manažéra spoločnosti, ktorú vlastní niekto iný.
14. V mojej práci ma najviac napĺňa to, keď môžem využiť svoj talent pre služby druhým.
15. Vo svojej práci sa budem cítiť úspešný(á) len vtedy, keď zvládnem neustále náročnejšie výzvy.
16. Snívam o kariére, ktorá mi dovolí zjednotiť moje vlastné potreby, potreby rodiny a potreby práce.
17. Pre mňa je lákavejšie sa stať vrcholovým funkčným alebo technickým manažérom vo svojom odbore ako generálnym riaditeľom.
18. Vo svojom zamestnaní sa budem cítiť úspešný(á) len vtedy, ak dosiahnem úplnú autonómiu a slobodu pri charakterizovaní obsahu mojej práce.
19. Obyčajne hľadám prácu v spoločnostiach, ktoré mi poskytnú pocit stability a bezpečia.
20. Pociťujem najväčšiu spokojnosť vtedy, keď dokážem vytvoriť niečo, čo je primárne výsledkom mojich zručností a môjho úsilia.
21. Budem sa cítiť úspešný len vtedy, ak sa stanem generálnym riaditeľom nejakej spoločnosti.
22. Svoje nadanie používam na to, aby bol svet lepším miestom pre život, a to ma motivuje pri rozhodnutiach týkajúcich sa mojej kariéry.
23. V mojej kariére ma najviac napĺňa to, keď viem riešiť zdanlivo neriešiteľné problémy alebo viem zvíťaziť nad zdanlivo nemožnými šancami.
24. Cítim sa byť v živote úspešný(á) len vtedy, ak som schopný(á) vyvážiť vlastné potreby, požiadavky rodiny a požiadavky svojej práce.
25. Snívam o práci, ktorá mi poskytne pocit stability a bezpečia.
26. Radšej by som odišiel zo spoločnosti, v ktorej pracujem, než by som prijal preloženie a rekvalifikáciu, ktorá by ma odlúčila od oblasti mojej profesie.
27. Pre mňa je dôležitejšia rovnováha požiadaviek môjho osobného a profesionálneho života ako vysoká manažérska pozícia.
28. Snívam o kariére, ktorá poskytne ľudstvu a spoločnosti skutočný prínos.
29. Vo svojej kariére sa budem cítiť úspešný len vtedy, ak vytvorím vlastnú spoločnosť podľa svojich predstáv a zručností.
30. Pre mňa je atraktívnejšie stať sa generálnym riaditeľom ako vrcholným funkčným manažérom vo svojej profesijnej oblasti.
31. Pre mňa je veľmi dôležitá šanca robiť svoju prácu vlastným spôsobom, bez pravidiel a bez nátlaku.
32. Dávam prednosť pracovným príležitostiam, ktoré predstavujú silnú výzvu pre moju schopnosť riešiť problémy a moju súťaživosť.
33. Snívam o vytvorení a budovaní svojho vlastného podnikania.
34. Radšej by som zo spoločnosti odišiel, ako by som mal akceptovať pozíciu, ktorá by podceňovala moju schopnosť byť nápomocný druhým.
35. Moja práca ma napĺňa najviac vtedy, keď som schopný využiť svoje špeciálne zručnosti a talent.
36. Radšej by som z podniku odišiel, ako by som mal akceptovať prácu, ktorá ma odchýli z cesty smerujúcej ku generálnemu manažmentu.
37. Vo svojom pracovnom živote sa cítim najviac spokojný(á) vtedy, keď pociťujem úplnú finančnú a pracovnú istotu.
38. Radšej by som z podniku odišiel, ako by som mal akceptovať prácu, ktorá by obmedzovala moju autonómiu a slobodu.
39. Vždy som si hľadal(a) také pracovné príležitosti, ktoré čo najmenej zasahovali do môjho osobného a rodinného života.
40. Pre mňa je dôležitejšia práca s problémami, ktoré nie je ľahké vyriešiť, ako dosahovanie vysokej manažérskej pozície.