Navigácia v povolaní

image

Kariérové poradenstvo je pomoc poradcu nájsť klientovi vhodné povolanie pre neho.

Venuje sa témam, s ktorými klient aktuálne prichádza - súvisia s pracovnou orientáciou a hľadaním zamestnania. Dôraz kladieme na hľadanie vhodného povolania – správneho pre človeka. Keď sa človek realizuje v povolaní, ktoré robí rád a dobre, je šťastnejší a spokojnejší. Dosahuje tiež lepšie výsledky.

Z čoho pozostáva:

1. Fáza – Ujasnenie si - KÝM SOM (identifikovanie potenciálu) Zorientovanie sa vo svojich schopnostiach, túžbach a očakávaniach. Hlbšie spoznanie seba samého, svojich kvalít, osobnostných čŕt, talentu,  tiež preferencií a hodnôt. To všetko vplýva na vhodnosť charakteru práce.
Zamestnávateľ pri výbere vhodného kandidáta posudzuje tri zložky: schopnosti (vedomosti, zručnosti), osobnostné charakteristiky a motiváciu človeka. Je preto dobré, ak človek sám dobre vie, čo sa pod tým skrýva.

Zisťovať súbor kvalít človeka je možné viacerými spôsobmi. Nápomocná je forma dotazníkov, testov (bližšie popísané v časti Psychodiagnostika a testovanie). Užitočné sú tiež iné postupy zamerané na hľadanie zdrojov. Vedeným rozhovorom zisťujeme s klientom podstatné esencie, kvality činností, ktoré človek v živote robil s nadšením a rád. Tie sú potom indikátormi pre charakter vhodného povolania.

2. Fáza – Tvorivosť – hľadanie vhodného povolania Je to fáza kreatívneho tvorenia a prináša mnoho alternatív. Naviguje človeka na rôzne povolania zodpovedajúce komplexnému profilu človeka. Využívame okrem vedeného rozhovoru, koučing, hranie rolí, výtvarné techniky, vizualizáciu a predstavy želanej budúcnosti. 

3. Fáza - Realizačné kroky V súlade s bodmi 1. a 2. nastáva čas určiť konkrétne kroky na získanie želaného cieľa. Nájsť cestu ako zreálniť svoju vytvorenú víziu. Tu prichádza na rad koučing pri hľadaní zamestnania alebo expertné – odborné poradenstvo popísané na inom mieste.

Predpokladaný rozsah:
Závisí od očakávaní a požiadaviek, s ktorými klient prichádza do poradenstva. Kde sa v procese hľadania sám nachádza, čo už má za sebou, do akej miery pozná svoje alternatívy a podobne. V niektorých prípadoch ide o dlhodobejší poradenský proces a niekedy sa môžeme dobrať výsledku aj po intenzívnych dvoch, troch stretnutiach. Na prvom stretnutí si s klientom vyjasníme ciele a očakávania a spolu si naplánujeme obsah a rozsah spoločnej práce.