Psychodiagnostika a testovanie

image Profesijná diagnostika zahŕňa dotazníky a testy, ktoré prispevajú k jasnejšiemu pohľadu na celkový profil človeka. Posudzujú aspekty, ktoré vplývajú na úspešnosť v práci. Úspech v rôznych pracovných pozíciách závisí od rôznych schopností a tiež osobnostných vlastností. Testy pomáhajú zistiť na aký charakter práce sa človek najviac hodí. Rozlišujeme v zásade tri typy používaných dotazníkov:

1. Osobnostné – popisujú osobnosť človeka, jeho charakteristiky, osobnostné kompetencie. Na rôznych pozíciách sú žiadané iné osobnostné črty, podporujúce výkon človeka a dosahovanie výsledkov.

Používame Hoganov osobnostný dotazník (HPI), osobnostnú typológiu podľa Junga (MBTI) a dotazník vlastnosti a prejav osobnosti (VAPO).

2. Motivačné – odhaľujú motívy, hodnoty a preferencie. Ak sú naplnené v živote človeka prispievajú k jeho spokojnosti. Sú najstabilnejšou zložkou osobnosti človeka, počas života sa len minimálne menia. Ich poznanie umožňuje lepšie rozhodovanie sa o charaktere práce alebo type spoločnosti vhodnej pre konkrétneho človeka.

Najčastejšie používaným je Hoganov Inventár motívov, hodnôt a preferencii (MVPI) a Kariérne kotvy podľa Etgara Sheina, prípadne dotazníky vytvorené na základe Hollandovej teórie.

3. Výkonové – testy schopností - identifikujú talent a schopnosti v určitej oblasi. Môže ísť o matematické, numerické schopnosti, analytické, či verbálne, alebo iné. V tejto skupine testov sa tiež nachádzajú aj všeobecné testy rozumových schopností, tzv.inteligenčné testy. Tieto testy sú žiadané len ojedinele, pretože klienti už väčšinou vedia odhadnúť svoje schopnosti na základe doterajšej skúsenosti.

Naše odporúčania smerujú k využitiu Hoganovej psychodiagnostiky.
Obsahuje tri dotazníky:

  • HPI- Hoganov osobnostný dotazník je osobnostný test takých čŕt a rysov, ktoré sú podstatné pre úspech v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch, pri vzdelávaní a v živote všeobecne. HPI hodnotí normálnu osobnosť a predpovedá úspech v profesionálnom živote. Pri individuálnej psychodiagnostike umožňuje HPI zhodnotenie kariérového potenciálu naprieč celou škálou rôznych odvetví. Jednostrankový leták
  • MVPI - Inventár motívov, hodnôt a preferencií – na jeho základe možno odvodiť, aká profesia, typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi "sedieť" pozícia, pracovný tím, či firemná kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v úlohe vedúceho pravdepodobne vytvárať. Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu pri dosahovaní pracovných cieľov, pri individuálnom rozvoji i v súkromnom živote. Skúma súlad medzi firemnou kultúrou a osobnými hodnotami. Je jedinečný nástroj na výber povolania, rozvoj a koučovanie Jednostrankový leták
  • HDS - Hoganov rozvojový test odhaľuje rizikové tendencie správania sa človeka v záťažových a krízových situáciách. Tieto vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy i kariéru, môžu znemožniť efektívnu komunikáciu a tak znižovať našu schopnosť podávať dobrý výkon. Ich rozpoznaním je ich možné ľahšie prekonať. Výsledky testu slúžia ako výborný podklad pre správne zamierený rozvoj človeka a koučovanie. Jednostrankový leták

Vzory jednotlivých typov výstupných správ pošleme na vyžiadanie, napíšte nám e-mail.