Biznis koučing

image

Biznis koučing je koučing smerovaný do firemného prostredia. Je orientovaný na zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencí jednotlivca v systéme spoločnosti. Ponúka špecifickú formu rozvoja manažérov a špecialistov, ktorí sa chcú rozvíjať komplexne, efektívne a v prepojení na konkrétne pracovné úlohy.

Individuálny koučing – zameraný na zefektívnenie fungovania v organizácii, zlepšenie pracovného výkonu, hľadanie ciest a riešení, ktoré prinesú spokojnosť a výsledky človeku i firme. Poskytuje vysoko individuálny a diskrétny prístup. Koučing je vždy prispôsobený konkrétnym špecifickým potrebám a časovým možnostiam koučovaných. Používa sa najmä pre vyššie pozície, kľúčové pre dosahovanie efektívnych výsledkov a želaných cieľov firmy. Je prospešný aj pre stredné i nižšie línie manažmentu a tiež špecialistom.

Skupinový/tímový koučing – vhodný na hľadanie vízií a stratégii tímov, spôsobov realizácie projektov, zvýšenie určitých zručností, kompetencií jednotlivcov v súčinnosti s tímom.

Prečo koučing?

 • Koučing podporuje jednotlivca vo všetkých situáciách, v ktorých sa prepájajú osobné potreby rozvoja človeka na danej pozícii s cieľmi organizácie.
 • Prináša využitie potenciálu ľudí, samostatnosť, prevzatie zodpovednosti a akčný spôsob konania.
 • Učí zodpovednosti manažérov za seba a za svoj vlastný vývoj.
 • Koučovaní sa obohacujú o vlastný spôsob rozmýšľania, tvoria si vlastné modely uvažovania - tak sa stávajú schopnejšími efektívneho fungovania.
 • Koučing na rozdiel od tréningov nepracuje s modelovými situáciami, ale je zameraný na priamu implementáciu v praxi.
 • Koučing je metóda, ktorá pracuje s aktuálnymi potrebami klienta počas celej spolupráce. Koučingový plán je flexibilný a ciele sa dosahujú cez riešenie reálnych situácii z praxe.
 • Koučing poskytuje partnerský prístup zameraný na využívanie zdrojov klienta jemu vlastným spôsobom.

Priebeh koučingu

 • Zadefinovanie potrieb rozvoja, stretnutie s nadriadeným, zástupcom HR oddelenia.
 • Zadávateľom je väčšinou zamestnávateľ, može byť tiež samotný zamestnanec, alebo majiteľ spoločnosti.
 • Dohoda o plánoch a cieľoch koučingu – trojstranná – koučovaný, organizácia a kouč.
 • Nastavenie merateľných cieľov, ktorých vývoj sa kontroluje v strede programu a konzultuje sa s klientom (koučovaným) a nadriadeným.
 • Počas koučingu sa pracuje s dvoma druhmi cieľov, dlhodobými a krátkodobými – prispievajúcimi k naplneniu dlhodobého cieľa .
 • Zhodnotenie v polovici koučingu a spätná väzba o pokrokoch.
 • Zhodnotenie dosiahnutých cieľov na konci koučingu s klientom – koučovaným.
 • Spätná väzba organizácii - nadriadenému, HR oddeleniu