Kariérne plánovanie

image

Účel kariérneho plánovania vo firmách súvisí s využitím potenciálu zamestnanca. K lepším výsledkom spoločnosti ako celku vedú dielčie výsledky správnych ľudí na správnom mieste v správnom čase. Podstatou je zladenie prianí a očakávaní zamestnanca s potrebami a strategickými cieľmi firmy.

Rozvoj kariéry jednotlivcov, najmä talentov pozostáva z dvoch komponentov:

  • Plánovanie kariéry – smerujúcej k nájdeniu „vlastnej cesty“ zamestnanca. Stanovenie individuálnych kariérnych cieľov, ktoré zohľadňujú osobné postoje, motiváciu, záujmy, hodnoty, zručnosti a schopnosti, priority a požiadavky zamestnanca.
  • Riadeniekariéry – umožňuje pracovníkovi rozvinúť jeho potenciál. Zahŕňa predpoklady kariérneho pohybu v organizácii, plán individuálneho rozvoja a tiež hodnotenia zamestnanca vzhľadom k stanoveným cieľom.

Ciele riedenia kariéry:

  • Na úrovni jednotlivca – zvýšenie pracovnej motivácie zamestnanca, ktorý vidí svoju perspektívu v spoločnosti a ich cieľavedomé sústredenie sa na výsledky a rozvoj svojho osobného potenciálu.
  • Na úrovni firmy – trvalý rozvoj kvalitných ľudí vo firme, lojalitu a angažovanosť zamestnancov, stotožnenie sa s firemnou víziou, filozofiou firmy a jej kultúrou, zaistenie kontimuity – plánovanie nástupníctva na dôležitých pozíciách.