Hogan psychodiagnostika

image

Predstavuje 30 rokov medzinárodného výskumu, testovania a používania pri hodnotení kompetencií pracovníkov. Hoganove dotazníky identifikujú potenciál človeka a dokážu predvídať úspešnosť jedinca na konkrétnej pracovnej pozícii s vysokou mierou spoľahlivosti. Úspech v rôznych pracovných pozíciách závisí od rôznych vlastností. Vlastnosti dôležité pre jednu prácu môžu oslabiť výkon v inej práci. Hogan psychodiagnostika sa posúva od jednoduchého opisu osobnosti jednotlivca na predvídanie jeho výkonu v určitých pozíciách.

Je využívaná v personálnych procesoch, najmä pri výberoch zamestnancov, personálnych zmenách, prehodnotení úloh a zodpovedností. Tiež pri rozvoji ľudí, kariérnom plánovaní, odmeňovaní a talent manažmente.

Hoganove testy je možné administrovať on-line spôsobom cez internet, chráneným prístupom. Sú lokalizované a reštandardizované na slovenskú populáciu podľa medzinárodných štandardov. Validizačné štúdie sa realizovali v stovkách organizácií po celom svete.

Na Slovensku sú dostupné tri druhy Hoganových testov: osobnostný dotazník (HPI), dotazník motívov, hodnôt a preferencií (MVPI) a rozvojový test (HDS).

HPI - Hoganov osobnostný dotazník je osobnostný test takých čŕt a rysov, ktoré sú podstatné pre úspech v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch, pri vzdelávaní a v živote všeobecne. HPI hodnotí normálnu osobnosť a predpovedá úspech v profesionálnom živote. Pri individuálnej psychodiagnostike umožňuje HPI zhodnotenie kariérového potenciálu naprieč celou škálou rôznych odvetví. Tieto informácie napovedia, či je daná osoba vhodná pre určité povolanie a identifikujú tie aspekty správania testovanej osoby, ktoré by mohli vyžadovať dôkladnejšiu pozornosť.

HPI – podrobný leták
HPI – jednostrankový leták

MVPI – je dotazník zameraný na zistenie vnútorných hodnôt, preferencií a motívov. Na ich základe možno odvodiť, aká profesia, typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi "sedieť" pozícia, pracovný tím, či firemná kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v úlohe vedúceho pravdepodobne vytvárať. Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu pri dosahovaní pracovných cieľov, pri individuálnom rozvoji i v súkromnom živote. Zisťuje základné vnútorné hodnoty každého človeka a popisuje jeho komplexný systém hodnôt. Je zameraný na využitie v pracovnom kontexte a vytvorený k predvídaniu pracovných úspechov.

MVPI – podrobný leták
MVPI – jednostránkový leták

HDS - Hoganov rozvojový test odhaľuje rizikové tendencie správania sa človeka v záťažových a krízových situáciách. Tieto vzorce správania ovplyvňujú naše vzťahy i kariéru, môžu znemožniť efektívnu komunikáciu a tak znižovať našu schopnosť podávať dobrý výkon. Ich rozpoznaním je ich možné ľahšie prekonať. Výsledky testu slúžia ako výborný podklad pre správne zamierený rozvoj človeka a koučovanie.

HDS – podrobný leták
HDS – jednostránkový leták