Talent management

image

Talentovaní zamestnanci sú dlhodobým prínosom pre firmy, hovoria o tom mnohé prieskumy. Jedna zo štúdii spoločnosti McKinsey uvádza  o 22% vyššiu ziskovosť už po troch rokoch od zavedenia systému efektívneho talent manažmentu oproti porovnateľným organizáciám v danom odvetví.

Riadenie talentov slúži na dlhodobé zabezpečenie a udržanie kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov v organizácii.

Talent – sa všeobecne vníma ako kombinácia schopností (odborných znalostí a zručností pracovníka), osobnostných vlastností a potenciálu ich ďalšieho rozvoja. Hodnotí sa v súvislosti požiadavkami a zameraním činnosti spoločnosti.

Talent manažment obsahuje súhrn aktivít, nástrojov a prosesov smerujúcich k:

 • výberu správnych ľudí - identifikovaniu talentov a kľúčových pozícií nástupníctva
 • motivácii a stabilizácii talentov
 • rozvoju talentovaných ľudí a ich potenciálu

Čo prináša

 • identifikáciu silných stránok a rozvojových oblastí zamestnancov
 • prípravu talentov na vykonávanie náročných úloh a riešenie problémov
 • plné a efektívne využitie talentov a dosiahnutie maximalizácie ich výsledkov
 • tvorbu kariérneho plánu jednotlivých talentov
 • rozvíjanie znalostí, schopností, zručností a kompetencií talentov
 • východisko na odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov
 • podklad pre rozmiestňovanie pracovníkov a tvorbu ich pracovnej náplne
 • výber a rozvoj lídrov
 • vytváranie priaznivých pracovných podmienok a prostredia