Personálny audit

image

Cieľom personálneho auditu je komplexné prehodnotenie faktorov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť spoločnosti alebo výkonnosť jej jednotlivých zložiek. Zahŕňa posúdenie stavu ľudských zdrojov vzhľadom na osobnostné, kompetenčné a kvalifikačné predpoklady jednotlivcov. Predmetom posúdenia môže byť tiež výkonnosť a charakteristika organizačnej štruktúry.

Kedy využiť audit

Snaha o lepšie fungovanie firmy, zefektívnenie procesov, reorganizácia štruktúry spoločnosti a s tým spojená interná mobilita zamestnancov, zoštíhľovanie personálneho obsadenia sú situácie, kedy je personálny audit užitočným nástrojom.

Čo obsahuje

 • analýzu súčasného stavu a ohodnotenie potenciálu vybranej cieľovej skupiny
 • zmapovanie kompetencií potrebných na výkon pracovnej pozície
 • identifikácia rozdielov medzi úrovňou kompetencií potrebných k efektívnemu výkonu práce a úrovňou kompetencií existujúcich
 • porovnanie účastníkov projektu auditu vzhľadom na vopred stanovené kritériá a sledované kompetencie
 • definovanie silných stránok, potenciálnych rizík a rozvojových potrieb účastníkov projektu a navrhnutie odporúčaní pre ďalší rozvoj, vzhľadom k očakávaným zadefinovaným kompetenciám na danú pozíciu
 • definovanie preferovaného učebného štýlu vhodného pre účely rozvoja
 • audit postojov a motívov - definovanie motivačnej štruktúry cieľovej skupiny (možno odvodiť - aká pozícia, typ práce a prostredie bude účastníkov najviac motivovať a uspokojovať, čo jednotlivcov posúva v rámci svojich hodnôt dopredu, taktiež sa dá popísať, aký štýl rozhodovania vo svojej práci uplatňujú a akú kultúru/atmosféru spoluvytvárajú, aké faktory, motívy ich výkon posilňujú, a ktoré naopak môžu brzdiť)
 • definovanie rizikových tendencií správania sa v záťaži, v strese, pri zmenách, nových situáciách, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie na pozíciách, či znižovať produktivitu práce jednotlivcov.
 • posúdenie vyťaženosti a efektivity vykonávania jednotlivých prác a činností na pozíciách
 • ohodnotenie komunikácie smerom na zákazníka, meranie obchodného potenciálu, zákaznícka starostlivosť
 • určenie kľúčových procesov a procesná analýza súčasného stavu
 • nastavenie výberového procesu pre dané pozície, definovanie potrebných kompetencií pre úspešný výkon

Čo získate

 • komplexný obraz o spoločnosti či cieľovej skupine
 • konkrétne návrhy na opatrenia na zvýšenie výkonnosti organizácie
 • optimalizáciu nastavenia vnútrofiremných HR procesov
 • odporúčania pre úspešnú implementáciu zmien